• ന്യു ജനറേഷൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഓരോന്നിലും അവരവരുടേതായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളും അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയെന്ന തോന്നലുകളുമാണുള്ളത്. അതിനു കുറ്റം പറയുന്ന അദ്ധ്യാപകരും രക്ഷകർത്താക്കളും ചിലപ്പോഴെങ്

 • കുട്ടികളിലെ വായനാശീലം എത്രയെന്നു നമ്മുക്കൊന്നു നോക്കിയാലോ? എത്ര അദ്ധ്യാപകരാണ് ഇന്ന വ്യക്‌തിയുടെ പുസ്‌തകം ഞാൻ വായിച്ചതാണ്, നിങ്ങളും വായിക്കണം എന്നു പറയുന്നത്? എത്ര പേരാണ് വായനയെ

 • കുട്ടികളുടെ കഴിവിനെ പ്രോത്‌സാഹിപ്പിക്കാനം സർഗ്ഗവാസനകൾ വിടർത്താനും വളരെയേറെ പാഠ്യപദ്ധതികൾ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി പല സ്‌കൂളുകളിലും തയ്യൽ ടീച്ചർമാരെ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ട

  • ശരിയാണ്.. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കാർപൻ്ററി ഒരു വിഷയമായിരുന്നു. ആഴചയിൽ 3 പീരിയഡ്. സ്റ്റൂൾ നിർമ്മാണമായിരുന്നു പഠനം. പക്ഷെ ആരും ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. വെറുതെ സമയ കളഞ്ഞു. ഇനി സംഗീതം…. ടീച്ചർ വന്ന് ഉടനെ പാട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു അദ്ധൃയന വർഷം മുഴുവൻ പാടിയത് നാലു വര
   ……പൂവേ നല്ല പൂവേ വെള്ളത്താമര പൂവേ…..അതിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇല്ല. അത്യാവശ്യം മൂളിപാട്ട് പാടുന്ന എന്നെയോന്നും ടീച്ചർ കണ്ടതേയില്ല.

 • വിദ്ധ്യാലയങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെന്നു പഴമൊഴി. പുതുമൊഴിയിൽ വിദ്ധ്യാലയങ്ങളെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിക്കേണ്ടത്? പല സ്‌കൂളുകളിലും കലാപ രാഷ്‌ട്രീയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ ആശങ്കയോടെ

  • അതെ, പലരും വഴിപിഴച്ചു പോകുന്നു… ബഹുമാനവും സ്‍നേഹവും ഇല്ലാതാകുന്നു..

 • Resmi Sajayan changed their profile picture 2 years ago

 • Resmi Sajayan became a registered member 2 years, 11 months ago

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account