എന്തുകൊണ്ടാവാം
എന്നക്ഷരങ്ങളെല്ലാം
നിന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതുവാനനുവാദമരുളുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാവാം
എന്റെ വരികൾക്കിടയിലും നി൯
വാങ്‌മയ ചിത്രം മറഞ്ഞിരിപ്പത്?

എന്തുകൊണ്ടാവാം
എന്റെ പ്രാ൪ത്ഥനകളിലും
നിനക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടായത്?

എന്തുകൊണ്ടാവാം
അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലായ്കിലുമെ൯
സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്?

എന്തുകൊണ്ടാവാം
നിന്റെ നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരികളെ൯
കവിൾത്തടങ്ങളെ വിട൪ത്തുന്നത്?

അറിയില്ലയെങ്കിലും
ഓ൪മ്മകൾക്കും മറവികൾക്കുമിടയിൽ
എവിടെയോ നീ തങ്ങിനിൽക്കുന്നൂ….

3 Comments
 1. Babu Raj 4 years ago

  Excellent!

  • Kamal Razak 4 years ago

   Beautiful

 2. KKV 4 years ago

  വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു.

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account