നമുക്കിടയിലൂടെ പറന്നൊഴുകുന്ന
നീർക്കുമിളകൾക്കറിയില്ലല്ലോ,
നമ്മുടെയുള്ളിലെ പ്രണയം
എന്നോ നഷ്ടമായിയെന്ന്…

അലതല്ലും തിരകളെ സാക്ഷിയാക്കി
മൂകമായ് നീയിരിക്കെ,
വാക്കുകൾക്കായി ഞാൻ
മണലിൽ തിരയുന്നു…

കണ്ണെത്താ ദൂരം,
നാം നടന്ന തീരം
കാൽപ്പാടുമാത്രമിനിയെന്തിനായെന്നോതി
തിരവന്നു മായ്ച്ചിരിക്കുന്നു….

ഇന്നുനാം രണ്ടു
ശരീരങ്ങൾ മാത്രമായ് ,
വേർപെടാൻ വയ്യാത്ത
ഹൃദയങ്ങളെവിടെയോ
യാത്രയായ് നോവിനാൽ
നീറിടാതെ…

വർണ്ണപ്രപഞ്ചം തീർക്കുന്ന കുമിളകൾ
ക്ഷണികം ഉയർന്നു പൊട്ടുന്നു..
ഹ്രസ്വമാം പ്രണയത്തിൽ
നാംകണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ
കാറ്റിൽ അലിഞ്ഞുപോകുന്നു…

3 Comments
  1. Babu Raj 10 months ago

    നല്ല വരികൾ

  2. Pulickal Marar 10 months ago

    മനോഹരം…

  3. Haridasan 10 months ago

    Good lines…

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account