– മുനീർ അഗ്രഗാമി –

ഇപ്പോഴില്ലാത്ത
കുന്നിൻ ചെരിവിലൂടെ
ഒരോർമ്മയുടെ പിന്നാലെ
ഞങ്ങൾ നടന്നു
ഞങ്ങൾ എട്ടു പേരുണ്ടായിരുന്നു
മുന്നിൽ കുഞ്ഞേച്ചി
പട്ടുപാവാടയുടുത്തവൾ
പൂക്കളെയറിയുവോൾ
കാക്കപ്പൂവിൽ നിന്നും
തൊട്ടാവാടിപ്പൂവിലേക്ക്
പാറുവോൾ
കോളാമ്പിപ്പൂവിൽ നിന്നുമിറങ്ങി
മഞ്ഞമന്ദാരത്തിൽ
ഓണമഞ്ഞയായ് തെളിയുവോൾ
മരിച്ചു പോയവൾ.

കുഞ്ഞേച്ചി
എൻ്റെ വിരലു പിടിച്ചു നടന്നു
പിന്നിലനിയനുണ്ടതിനു പിന്നിൽ
പൂവട്ടിയുമായ്
പൂക്കളെപ്പോലഞ്ചാറു പേർ

കിളികൾ പൂവേ പൊലി പാടുമുഷസ്സിൽ
പൂവിളിയുമായെട്ടു പേർ
പൊന്നോണം വന്നു വിളിച്ചതാണ്
വിളി കേട്ടു ഞങ്ങൾ
പുലരിക്കു മുമ്പേ പോന്നതാണ്

ചെന്നു നോക്കുമ്പോൾ
പൂവിലിരിക്കുന്നു കുട്ടുകാരൻ
അരിപ്പൂവിലവൻ
തുമ്പയിലവൻ…
പൂവായ പൂവിലെല്ലാമവൻ്റെ പുഞ്ചിരി
പൂക്കളിറുക്കണം
പൂവട്ടി നിറയ്ക്കണം
പൂക്കൾക്കൊപ്പമേ അവൻ വരൂ

തുമ്പികളവനോടെന്തോ പറഞ്ഞു
കുഞ്ഞേച്ചിയതുകണ്ടു ,
വാവേ നോക്ക്
രണ്ടു തുമ്പികൾ !
നമ്മെ പോലെ വന്നതാണവർ
ആരും പിടിക്കാത്ത,
ക്ഷതമേൽക്കാത്ത ചിറകുകളുള്ളവർ
നൂലു കുടുങ്ങാത്ത വാലുകൾ
കല്ലെടുക്കാത്ത കാലുകൾ

നിറയെ പൂവുമായ്
തിരിച്ചു പോരുന്നേരം
ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നു
കാട്ടുപൂക്കളിലിരുന്നഞ്ചാറു
മഞ്ഞുതുള്ളികൾ
ഞങ്ങളെ പോലെ
കൂട്ടുകാരാവണമവർ
ഓടിത്തളർന്ന്
ക്ഷീണമോടെ വന്നിരുന്നതാവണം

പെട്ടെന്നൊരു കാട്ടു ജീവി
കാറ്റുപോലെ വന്നു
കാടിളക്കി;
കാട്ടുപൂവിലെ മഞ്ഞു തുള്ളികൾ
തെറിച്ചു പോയി

കുഞ്ഞേച്ചിയെ ഓർത്ത്,
ഇപ്പോഴില്ലാത്ത കുന്നിൻ ചെരിവിലൂടെ
ഞങ്ങളെപോലെയാമഞ്ഞുതുള്ളികൾ
യാത്ര പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ
ദേശാന്തരങ്ങളിൽ
വിതുമ്പിച്ചാറുമോരോരോ ചിങ്ങമഴയിലിരുന്ന്?

ഓണമിപ്പോഴും വരും
വാവേ എന്നു വിളിക്കും,
രാവു മുഴുവൻ അലഞ്ഞു തളർന്ന്,
കൺതടത്തിൽ വന്നിരിക്കും
ബാക്കിയായ
മൂന്നു തുള്ളികൾ.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account