പ്രണയത്തിൻ നൗകയിൽ ഒഴുകി നടന്നുഞാൻ

എൻ പ്രിയ തോഴിയിൽ പ്രണയം.

നിന്നെ പോറ്റിവളർത്തിയെൻ ബാല്യത്തിൻ

സ്നേഹത്തിൽ നിന്നിൽ ലയിച്ചുഞാൻ പറഞ്ഞുപോയ്.

എന്നിലെ പ്രണയത്തെ കാണാതെ പോയവൾ

എന്നെ തനിച്ചാക്കി പോയ്മറഞ്ഞു,

അവൾ എന്നെ. തനിച്ചാക്കി പോയ്മറഞ്ഞു.

കാലം കടന്നുപോയ് ജീവിതം മറന്നുപോയ്

ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയായ്

ഇനിയുള്ള ജീവിതം ബാക്കിയാക്കി

നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഏകനായ്…

നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഏകനായ്.

1 Comment
  1. Anil 2 years ago

    Nice

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account