– ജയദേവൻ വി. ടി. –

ആദ്യമായൊരുവളിലേയ്ക്കുപോയപ്പോള്‍
ആദ്യമായി കാട്ടില്‍ പോയതുപോലെ തോന്നി.
ഒച്ചവെയ്ക്കാനോ മിണ്ടാനോ പറ്റിയില്ല.
വേഗം നടക്കാന്‍ തോന്നിയില്ല.
ഇലത്തളിര്‍പ്പുകള്‍ മേലുരഞ്ഞു തടഞ്ഞു .
പലപൂക്കള്‍ പൂത്ത് ഒറ്റ മണം പരന്നു.
പലസ്വരങ്ങളിഴപിരിഞ്ഞ ഒരു സ്വരം കേട്ടു.
കുറച്ചുദൂരം പോയപ്പോള്‍
കലടിപ്പാടുകള്‍ വരച്ചിട്ട വഴിത്താര ഇല്ലാതായി.
വരൂ.. എന്റെ ഭയംനോക്കി
ഒരകസ്വരം ധൈര്യപ്പെടുത്തി.

ആദ്യമയൊരുവളിലേയ്ക്കിറങ്ങിപ്പോയപ്പോള്‍
പാതിനിലാവുള്ള രാത്രിയില്‍
പാതി ബോധത്തില്‍
ഇറങ്ങി നടന്ന ഉന്മാദിയായിമാറി.
സുഗന്ധികളായ നിഴലുകള്‍
വെറ്റില ചവയ്ക്കാന്‍ ക്ഷണിച്ചു.
ആദ്യമായൊരുവളിലേയ്ക്കുപോയപ്പോള്‍
നീന്തലറിയാത്തവന്‍
ഒഴുക്കിലേയ്ക്കു വീണപോലെ ആണ്ടാണ്ടുപോയി.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account