പത്മവ്യൂഹത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരു ഭൃംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ്  ഓരോ പ്രവാസിയുടേയും ജീവിതവും അവസ്ഥയും.

ബാദ്ധ്യതകൾ ആകുന്ന ഇതളുകൾ ഒന്നൊന്നായി കൂമ്പി പുറത്തു കടക്കുവാൻ കഴിയാതെ ശ്വാസംമുട്ടുന്ന പ്രവാസി, താമരയ്ക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടുപോയ വണ്ടിന്റെ ജീവിതം ഒടുങ്ങുന്നതുപോലെ പ്രവാസികളിൽ ചിലരുടെ ജീവിതവും ഇവിടെ അസ്തമിക്കുന്നു.

ശേഷിക്കുന്നവർ മൃതപ്രായരായി വിമാനം കയറുന്നു.

എന്നാൽ പ്രവാസമെന്ന ഈ  പത്മവ്യൂഹം തകർത്തു നാടുപിടിക്കുന്നവരെ  കാത്തിരിക്കുന്നത് താങ്ങാനാവാത്ത ജീവിതച്ചിലവ്‌, വിലക്കയറ്റം, രോഗങ്ങൾ, അവഗണന മുതലായ സൈന്യത്താൽ ഒരുക്കിയ ചക്രവ്യൂഹവും .

ഭേദിക്കാൻ കഴിയാതെയും പുറത്തു കടക്കുവാൻ  അറിയാതെയും  ജീവിതത്തോടു പൊരുതി അഭിമന്യുവിനെ പോലെ മൃതിയടയുന്നു…

ചരിത്രത്തിൽ ഇടംനേടാതെ എന്നു മാത്രം.

1 Comment
  1. Anil 3 years ago

    The poor state of Pravasis.. Well written.

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account