ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പുലിയിറങ്ങി
പുലിയെപ്പിടിക്കുവാൻ ആളിറങ്ങി
പുലിതന്റെ കാല്പാട് വീക്ഷിക്കുവാനായ്
വനപാലകന്മാരുമേറെയെത്തി

”പാർപ്പിടം നഷ്ടമായ്, പാർക്കാനിടംതേടി
ഞാനുമീ ഗ്രാമത്തിലെത്തി നിൽപ്പൂ
എന്തിനെനിക്കായ് വല വിരിപ്പൂ?
എന്തിനെനിക്കായ് കെണിയൊരുക്കി?

എൻ വനമൊന്നൊന്നായ് നഷ്ടമായീടുന്നു
എൻ വന ജീവിതം ദുഷ്കരമായ്
മണ്ണും പണത്തിനുമാർത്തി പൂണ്ടെത്തുന്നു
മൽ ഗൃഹമാകെ തകർത്തിടുന്നു

ഒന്നു തല ചായ്ച്ചു  വിശ്രമിക്കാൻ
ഒന്നെൻ വിശപ്പിൻ വിളിയകറ്റാൻ
ഒരു വനം തേടി ഞാൻ യാത്ര ചെയ് വൂ
ഒരു കുഞ്ഞിരയ്ക്കായ് അലഞ്ഞിടുന്നു”

ഭീതിയുണ്ടേറെയും നാട്ടുകാർക്കൊക്കെയും
കുട്ടികൾ മുറ്റത്തിറങ്ങിയില്ല
കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം കളിക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന
നേരിയ നേരവും ദൂരെയായി

അല്ലെങ്കിലും ബാല്യമില്ലാത്ത കാലത്ത്
എന്തിനായ് ഭീതി പരത്തിടുന്നു
അണുവായി മാറിയ ബന്ധങ്ങളൊക്കെയും
പരമാണുവായിതാ പരിലസിപ്പൂ..

ഒരു വളപ്പൊട്ടിന്റെ രോദനം കേൾക്കവേ
പുലിയെന്നു ശങ്കിച്ചിടുന്നു നാട്ടാർ
കെണിയൊന്നു വെച്ചതാ
നിന്നെത്തുണയ്ക്കുവാൻ
കെണിയല്ല നിൻ ജീവനെ ഹനിക്കാൻ

2 Comments
  1. Pramod 5 years ago

    നാടിൻ അവസ്ഥ വരച്ചുകാട്ടിയിരിക്കുന്നു! നന്ദി

  2. Author
    Meera Achuthan 5 years ago

    നന്ദി പ്രമോദ്,അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി.

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account