കാലം അകലുന്ന കാലത്ത്
ജീവൻ യാത്രയവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഇനിയൊരു ജന്മം സാധ്യമെങ്കിൽ
ഞാനായി നീ പുനർജ്ജനിച്ചീടണം
പൂർണമായൊരു ഞാൻ

നാമൊന്നിച്ചു തുടങ്ങിയ നാൾമുതൽ
ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്രയവസാനിപ്പിച്ചതുവരെ
നീ യാത്ര തുടരണം

താങ്ങാനാവില്ല നിനക്ക്
തളർന്നു പോകും നീ
പതറി വീണുപോകും

ഇരുണ്ട യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒഴുക്കിയ
കണ്ണുനീരിന്റെ ചൂട്
നിന്റെ കണ്ണും കവിളും ചുട്ടുപൊള്ളിക്കും
അതിന്റെ തീവ്രത നിന്നെ വേട്ടയാടും

കാലം പിന്നെയും പോകേ
നിന്റെ വേദന ഇല്ലാതാവും
മരവിച്ചു പോയ നിന്റെ മനസ്സ്
ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതാവും
നീ തികച്ചും ശൂന്യമാകും

അന്ന് നീ അറിയും
നീ കുത്തിയിറക്കിയ വാക്കിൻ മുനയുടെ
ആഴവും ഗർത്തവും

അന്ന് നീ അറിയും
എനിക്ക് ഹൃദയം നഷ്‌ടമായതെങ്ങനെയെന്ന്
ജീവൻ നഷ്‌ടമായതെങ്ങനെയെന്ന്…

3 Comments
  1. Arshad 2 weeks ago

    മനോവേദനയുടെ വരികൾ… നന്നായിട്ടുണ്ട്

  2. Sunil 2 weeks ago

    Good lines…

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

+91 89040 40082

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2018. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account