അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന്റെ മാധുരി നുണയാതെ,
അമ്മതൻ വാത്സല്യ പാൽ നുകരാതെ,
ആലോലമാടി നീ അച്ഛന്റെ കൈകളിൽ,
ആരോമൽ പൈതലായ് നീ വളർന്നു.

മാസങ്ങളേഴും കൊഴിഞ്ഞുപോയി,
മാമ്പഴം വീഴുന്ന കാലമായി,
കൊച്ചരിപ്പല്ലുകൾ കാട്ടിനീയച്ഛന്റെ,
ഉച്ചിയിൽ കേറിച്ചിരിച്ചു നിന്നു.

ജാതകം നോക്കിയാളന്നു ചൊല്ലി,
‘മാതൃവിയോഗം’ തെളിഞ്ഞു നിൽപ്പൂ,
സ്നേഹസ്വരൂപനാം താതന്റെ പൊയ്മുഖം,
താനേയടർന്നു നിലംപതിച്ചു.

വർഷങ്ങൾ പലതും കടന്നുപോയി,
വർഷിച്ചതില്ലമേൽ സ്നേഹവർഷം,
ഓർപ്പു ഞാൻ നീയൊന്നാംക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചനാൾ,
ഓമന ടീച്ചറോടന്നു ചൊല്ലി.

അമ്മയായെൻ കൂടെ പോന്നിടാമോ,
അമ്മയായൊന്നെന്നെ പുൽകിടാമോ,
അമ്മയില്ലിന്നെനിക്കാരുമേ ഒാമനി-
ച്ചുമ്മയൊന്നേകുവാനാരുമില്ല.

ഒട്ടു ദിനം കഴിഞ്ഞന്തിവിളക്കിന്റെ-
വെട്ടത്തിൽ നോട്ടവും നട്ടുനിൽക്കേ,
ആരോ പടികടന്നച്ഛന്റെ നിഴലേറി,
‘ആരിവർ’ വിഭ്രമം പൂണ്ടു നിന്നു.

വാത്സല്യ ഭാവേന നിന്നെയെടുത്തു കൊ-
ണ്ടച്ഛൻ മടിയിലിരുത്തി മെല്ലെ,
കാർകൂന്തൽ മാടിയൊതുക്കി മെല്ലെ,
മെല്ലവേ കാതിലായോതിയച്ഛൻ.

ആരെന്നറിയുമോ പൊന്മകനേ, ഇവ-
ളാരെന്നറിയുമോ ‘നിന്റെയമ്മ’,
അമ്മതൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാവേനയൊന്നവർ,
നിന്മുഖം മേല്പോട്ടുയർത്തി മെല്ലെ.

മെല്ലെ മുഖംതിരിച്ചെന്തിനോ തിരയുന്ന,
ചെല്ലക്കിടാവിന്റെ ഭാവമോടെ,
ഓർത്തു നീ ഓമന ടീച്ചറിൻ വാത്സല്യ-
‌ഭാവം സ്ഫുരിക്കുന്ന ചാരുമുഖം.

5 Comments
 1. Haridasan 3 years ago

  നല്ല കവിത

 2. Author
  Meera Achuthan 3 years ago

  നിറഞ്ഞ ഹ്യദയത്തോടെ നന്ദി .

 3. Anil 3 years ago

  Good lines….

 4. Author
  Meera Achuthan 3 years ago

  Thank you

 5. Babu Raj 3 years ago

  മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന കവിത..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account