എത്ര രക്‌തപുഷ്‌പങ്ങൾ വിടർന്നെന്റെ
ഗദ് ഗദങ്ങൾ ചിതറിയ വേനലിൽ
എത്ര മൗനങ്ങൾ രക്‌തം ചുരത്തിയീ
അന്തിമേഘങ്ങൾ സിന്ദൂരമാക്കി ഞാൻ.

അഗ്‌നി പാകിയ രഥ്യയിലൂടെ
എത്ര കാതം നടന്നു നിരന്തരം
നല്ല നാളെ പുലരുന്ന കാണുവാൻ
നന്മയെങ്ങും ഉദിക്കുന്ന കാണുവാൻ.

2 Comments
  1. Leela Krishnadas 10 months ago

    പൂർണമാകാത്ത ഒരു കവിത പോലെ തോന്നി. ഏതാനും വരികൾ കൂടി ആകാമായിരുന്നു. എങ്കിലും എഴുതിയത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു.

  2. Chandran 10 months ago

    Good

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account