ശംഖിൽ കടലലകൾ വീശുന്നു.
ശംഖിൻ നാദം വീണ
കർണ്ണങ്ങളിൽ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ
ഈണം ഇഴുകി ചേരുന്നു.
സന്ധ്യയുടെ അരണ്ട വെളിച്ചം
പതറുന്ന പടവിൽ
ചതഞ്ഞ പുല്ലാങ്കുഴൽ.
ചിതലിൻ ഗന്ധം
അറിഞ്ഞ നോവുകൾ.

സ്വപ്നങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ
എഴുതി ചേർക്കാൻ
കഴിയാത്ത രേഖകളുണ്ട്‌.
നോവിന്റെ കടലിൽ
ശംഖുകൾ നിശബ്ദരാണ്.

4 Comments
 1. Sunil 5 years ago

  wonderful lines!

  • Author
   Anoo 5 years ago

   Thank you so much sir 🙂

 2. Haridasan 5 years ago

  Nice..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account