തന്നിട്ടുപോയൊരാ ചാപല്യമൊക്കെയും
വന്നിട്ടു ചുറ്റിലും ചാഞ്ചാടിയാടുന്നു
പിന്നിട്ടു പോയൊരാ ഓർമ്മകളൊക്കെയും
വന്നിട്ടു കണ്ണുനീർ പൂക്കളായ് തീരുന്നു.

അമ്മയില്ലെങ്കിലും നിൻ ഉണ്മതൻ തേരൊലി
വന്നു പതിച്ചിതാ ഹൃത്തതിൽ മാറ്റൊലി
നിൻ കിളിക്കൊഞ്ചലും പുഞ്ചിരിത്തെന്നലും
നിൻ കരസ്പർശവും ചേലൊത്ത പൂക്കളായ്.

വരികയില്ലെന്നുറച്ചു വരുവതിനായ് കൊതിച്ചു
അരികെയില്ലെങ്കിലും നിൻ അരുമ തൻ തേരിലല്ലൊ
വരവേറ്റിടുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർമ്മതൻ ചെപ്പിലേറാൻ
അരിയ സുഖം നുകരാൻ അക്ഷമരായിതാ.

നവതിയാണിന്നു നിൻ, ചാരെ നീയില്ലല്ലൊ
നവ്യമാം പൂക്കളൊന്നായ് അർപ്പിച്ചിടുന്നിതാ
സ്വീകരിച്ചാലുമമ്മേ ഞങ്ങൾ തന്നർച്ചന
സ്വീകരിച്ചാലുമീ സ്നേഹ പുഷ്പാഞ്ജലി.

5 Comments
 1. Babu Raj 3 years ago

  അമ്മയ്ക്ക് പ്രണാമം

 2. Haridasan 3 years ago

  പ്രണാമം

 3. Sunil 3 years ago

  പ്രണാമം

 4. Author
  Meera Achuthan 3 years ago

  സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

 5. Author
  Meera Achuthan 3 years ago

  സ്നേഹ പുഷ്പാഞ്ജലി നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഏവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account