അന്ന്…

ഓർമയിലോടിക്കളിക്കുന്നെന്നമ്പലമുറ്റത്തെ
അരയാൽ മരമൊരു പന്തൽ പോലെ..
ഓണനിലാവത്തൊരൂഞ്ഞാല് കെട്ടുവാൻ
അരയാലിൻ കൊമ്പത്തോരണ്ണാൻ പോലെ.

ഊഞ്ഞാലിലാടിയാമരച്ചില്ല തൊടുവാനായ്
എല്ലാരും മത്‌സരിച്ചിരുന്നകാലം..
നട്ടുച്ചവെയിലത്തൊന്നാലസ്യമകറ്റുവാൻ തങ്ങുന്നീ-
മരച്ചോട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരും പിന്നെ വഴിപോക്കരും

കാറ്റില്ലാനേരത്തുമിളകുന്നോരിലകൾതൻ കുളിർകാറ്റ്
വെയിലേറ്റ് തളർന്നോർക്കോരീശ്വര സൃഷ്‌ടിയായ്
നിലനിൽപ്പൂ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യമായ്
ചരിത്രമറിയുന്ന മുതുമുത്തശ്ശനായ്.

ഇന്ന്…

ഇന്നമ്പലമുറ്റത്തെ അരയാലിൻ ചില്ലകൾ
വെട്ടിമുറിച്ചു, പണിതു ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ..
കാണുന്നു നാമിന്ന് ചൂടേറ്റ് പൊള്ളി മരിക്കുന്ന മർത്യരെ
മരമില്ലാതായതിൻ ഫലങ്ങൾ മാത്രം

മരമില്ല, മഴയില്ല, ജലമില്ല നാട്ടിനിന്നീഗതി
നാം കർമ്മപാപമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല..
നീരുവറ്റിയൊരു നാടുണ്ടീ ലോകത്തിൽ
കേപ്പ് ടൗൺ എന്നൊരു മഹാനഗരം

വിദൂരമല്ല നമുക്കങ്ങെത്തുവാൻ
നട്ടിടാം മരങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും..
വേനലിന്നിങ്ങെത്തി ഓർക്കുക
പാഴാക്കരുതേ ജലമമൂല്യമാണേ…

-മനോജ് മുരളി

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2021. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account