രചന, അവതരണം: ബിന്ദു പ്രതാപ്

ബിന്ദു പ്രതാപ്, അദ്ധ്യാപിക, ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്, നെമ്മാറ, പാലക്കാട്‌.

ആനുകാലികങ്ങളിൽ കഥ, കവിത എന്നിവ എഴുതാറുണ്ട്. കവിതാസമാഹാരം – വരിച്ചില്ലകൾ പൂക്കുന്നു.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account