“നിൽക്കയുമില്ല നടക്കയുമില്ല കേൾ
ദുഃഖവിഷയവുമല്ലതു കേവലം
സ്ത്രീപുരുഷക്ളീബഭേദങ്ങളുമില്ല
താപശീതാദിയുമില്ലെന്നറിക..”       (കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം)

ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാവം മാത്രമേയുള്ളു. ബാക്കി നാം കാണുന്നതെല്ലാം മായയാണ്‌. ഉണ്ടെന്ന തോന്നൽ. നിൽക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത്, സന്തോഷം, ദുഃഖം, സ്ത്രീ, പുരുഷൻ, എന്ന വേർതിരിവുകളിലൊന്നും അർത്ഥമേതുമേ ഇല്ല. എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വകഭേദങ്ങൾ. അനാദിയായ ആത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളായി അവ മായയാകുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുവെന്നു മാത്രം.

(തുടരും..)

(തെയ്യാറാക്കിയത്: ഇന്ദിരാ ബാലൻ)

2 Comments
  1. Babu Raj 3 years ago

    നഗ്ന സത്യങ്ങൾ ..

  2. Pramod 3 years ago

    True…

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account