പുതു സ്വപ്നം തേടി പോകാം
മനതാരിൽ നന്മ നിറയ്ക്കാം
അകതാരിൽ സ്നേഹം വിതറാം
തിന്മകൾക്കെതിരായ് വിരൽ ചൂണ്ടാം
പച്ചപ്പിൻ സൗന്ദര്യം കാത്തീടാം
മലിനമാം പുഴയെ
ശുദ്ധമായൊഴുക്കീടാം
പേരറിയാവ്യാധികളകറ്റിടാം
ജൈവകൃഷിയെ വളർത്തീടാം
വിഷമയമാകാത്ത അന്നം കഴിക്കാം
ജാതി മത കോമരമാടാതെ
മാനവരായ് മണ്ണിൽ വളരാം
വൃദ്ധസദനം പെരുകാതെ
ബാലവേലയും ഭിക്ഷാടനവും
നാട്ടിൽ നിന്നകറ്റിടാം
ജീവവായുവിൽ വിഷം കലർത്തി
സ്വജീവൻ കാലനു കൊടുക്കാതെ
പട്ടിണി മരണവും പീഡനവും
നമ്മുടെ നാട്ടിന്നപമാനം
മാനവരെല്ലാമൊരു പോലെ
കള്ളവും ചതിയുമില്ലാതെ
ജീവിതമാനന്ദമാക്കീടാം
വായുച്ചുവളരുക മർത്യരേ
അക്ഷര സ്നേഹികളാവുക
ജയിപ്പാനായ് പൊരുതുക
വിണ്ണിൽക്കൊടി പാറിക്കാം

4 Comments
 1. Prabha 3 years ago

  അതെ, ഉണരുക…എല്ലാവരും..

 2. Haridasan 3 years ago

  Nice..

 3. Retnakaran 3 years ago

  Very inspirational…

 4. Meera Achuthan 3 years ago

  നന്മയും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യ,ഇവ രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാം താനേ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുംം.
  നല്ല കവിത.

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account