“ഡീീീീ..”

‘എന്താടി’

“വുമനസ് ഡേ ത്രെടി ന്ന്…”

‘വുമനസ് ഡേ ച്ച ന്താടി?’

“ആ ഡി ബ്ളെ…സ്വാന്ത്രദെനം പോലെ വനിതോൾടെ ദെനാത്രെ..മുട്ടായിം പായസൊക്കെ കിട്ട്വോ ആവെ..?

‘ആര്ക്കറ്യാ…

“നരകത്തിലെ പെണോൾടെ… അല്ലെടി നകരത്തിലെ പെണോൾടെ  കാര്യാവൊത്…?”

‘ന്ത് കുന്താണവെ…ന്തായാലും ന്ന്  വരുമ്പൊ ന്തക്ക്യോ കൊണ്ടൊരാ ന്ന്  ന്റൊള് പറഞ്ക്ക്ണു…’

“ന്റാള് പറഞ്ക്കണത്….മുത്രപത്രത്തില് എള്തി തരാന്നാ…”

‘ന്താടി ദ്  മുത്രപത്രൊം…മൂത്രപാത്രംന്ന് പറെ ടി?’

“മൂത്രപാത്ര ല്ല ടി ബ്ളെ…മുത്രപത്രം…”

‘ഞാ കേട്ടിടില്ലപ്പാ ങ്നത്തൊരു പാത്രം…യ് വല്ത് വിടാ വും…’

“വല്ത് വിടൊന്നല്ലത്….അത്ച്ചാ മ്ടെ ആധൊരം കുധെരം ക്കെ ഴുതില്ലെടി ദ്ന്നെ…”

‘ഓ…സ്റ്റെമ്പുംപേപ്പറെ…ദ് പ്പോ..ത്രെ വല്ല്യ കാര്യം…കേക്കട്ടെ ന്താ എഴ്തണത് ത്രെ?’

“നി അങ്ട് കുടിച്ച് വന്ന തല്ലില്ലാത്രെ… അച്ചിക്ക് വിളിക്കുല്ലാത്രെ… പെറാനൊന്നും പറയൂല്ല്യാത്രെ…അന്തിക്കും മോന്തിക്കും ഏത് പെണ് പോയാലും നോക്കുലാത്രെ…ന്താ പറയണ്ടീ…ന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കീത്രെ ടി ബ്ളെ…ആള്ന്റെ കാര്യത്തി ഞാനും എടപെടണ്ടാത്രെ ന്റെ കാര്യത്തി ആളും എടപെടിലാത്രെ…താലി കഴ്ത്തില് കെട്ടി കൊണ്ട് നടക്കണംന്നു ല്ലാത്രെ…”

‘ഹാവു ന്റെ…പൊട്ടത്തി കാള്യേ…താലിം വിറ്റ് കുടിക്കാനുളള സുത്രാ ടി ദേ…’

“ഹാവു ട്യേ നിക്കാ പോതം പോയില്ല്യട്യെ…”

‘അല്ലാണ്ട് പിന്നെ…കെട്ടി തീർക്കണ കാര്യാ… നെന്റടുത്ത്ന്ന് …മുദ്രപത്രത്തില് എഴ്തി തരാന്ന് പറഞെ…നെനക്ക് സ്വാന്ത്രം തര് ല്ലെ പിന്നെ…?’

“ഹബടാ കേമാ…ഞമ്ക്കും വേണ്ടത് ദൊക്കെ തന്നെല്ലെന്ന് ഞാ കരുതീത്…ഇങനെണ്ടൊര് കെണ്യെ…! വച്ച്ണ്ട്  ..ഞാ..അവര്ന്റെ ഡേക്ക് ….കാട്ടി കൊട്ക്കാം…”

‘അവര്ക്ക് ഡേ ഒന്നൂല്ലടി…മെനസസാവതോർക്കെന്ത് മെനസ് ഡേ വച്ചാർക്കണു!!!’

‘പണ്ടാർന്നെങി…തേക്കാനൊര് സോപ്പിന്റെ കഷ്ണൊം കുപ്പിലിത്തിരി എണ്ണെം ഒര് മല്ല് മുണ്ടും തന്ന കാര്യ നടത്തി പോവാർന്നല്ലൊ …ന്ന്പ്പോത് നടക്കില്ലലൊ…’

“ശര്യാ ട്യെ…ദ്പ്പോ അങ്ട്ളള പോക്കാ…മ്ക്ക് സ്വാന്ത്രം വേണം…അവര്ക്ക് കാര്യോ നടക്കണം…കല്ല്യാണൊം വേണ്ടാ…ആര്ക്ക് ആരിന്റെ കൂടെം കഴ്യെം ചെയ്യാം!!!”

‘ആര്ക്ക് ലാഭം…?ആര്ക്ക് കിട്ട്യേ സ്വാന്ത്രം…?ആണങളിന്റെ കാര്യൊക്കെ നടക്ക്വോം ചെയ്യും…പെണ്ങള് പാട് പെട്വോം ചെയ്യും…

“നിപ്പോ ന്താ ടി ബ്ളെ ചെയ്യ്യാ മ്ള്??”

‘കുട്ടിനെംകുടുംബത്തിനെം മുറുക്കെ പിടിക്ക്യെന്നെ…അതെ ന്നാട്യെ മ്ക്ക് ബലൊം…’

“അതെടി ബ്ളെ ത്തിരി പങ്കി കൊട്ത്താലും അമ്മായിമ്മെം അപ്പനും ഒക്കെ സ്നേഹം നടിച്ച മ്ടെ കൂടെ നിക്കൂ…ആടി വിട്ട അവരിനെ നാളത്തനെ പോയ് കൂട്ടി കൊണ്ടോരണം…

‘ശര്യാ ട്യേ…അപ്പളാ വനിതകള്ടെ ദെവസങളാവൂ…

2 Comments
  1. Haridasan 5 years ago

    നന്നായിട്ടുണ്ട് , liked it!

  2. Anand 5 years ago

    Good one…

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account