മറവിയുടെ ആഴങ്ങളിൽ..   എത്രയോ  മുത്തുകൾ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ … സുഖനിദ്ര പൂണ്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടാകും … ചിലത് ഓർമ്മകളായ്  ഉണരും .. മറ്റു ചിലത്  എനിക്കു മുൻപേ മരിച്ചു പോയിക്കാണും ..!!

2 Comments
  1. Anil 5 years ago

    Wonderful thought…

  2. Retnakaran 5 years ago

    Good one..

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2022. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account