കഥകളുടെ, കഥ പറച്ചിലിന്റെ കല മനുഷ്യനൊപ്പം തന്നെ ആരംഭിച്ചതായിരിക്കണം. വാളിൻ മുനയ്ക്കു മുന്നിൽ അതിജീവനത്തിനു വേണ്ടി കഥ പറഞ്ഞ ഷെഹർസാദ് മുതൽ എത്രയോ കഥ പറച്ചിലുകാർ. കഥ ജീവിതത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു. ചിലപ്പോഴത് ജീവിതമോ മരണമോ എന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പു പോലെ മൂർച്ചയുള്ളതാവുന്നു,

ആനന്ദിപ്പിച്ചും അലോസരപ്പെടുത്തിയും കഥ കൂടെ വരുന്നു. മലയാളകഥയുടെ വർത്തമാനം അതീവചടുലമാണ്. വ്യത്യസ്‌തതകളുടെ ഉൽസവമാണ്. കഥ ജീവിതത്തെ വായിക്കുന്നതിലെ അപൂർവ്വതകൾ കൊണ്ട് വായനക്കാരെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ ആഴ്ച്ചയും ആനുകാലികങ്ങളിൽ വരുന്ന, തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകളുടെ വിശകലനവും ആസ്വാദനവുമാണ് കഥകൾക്കൊപ്പം എന്ന പംക്തി ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. കഥകളുടെ ലാവണ്യഭൂമികളിലേക്കൊരു കിളിവാതിൽ നോട്ടം.

0 Comments

Use social login to comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2020. All Rights Reserved.| Designed & Developed by Midnay

Forgot your details?

Create Account