ഹൈദരീയം+

ഹൈദരീയം

മതിലകം ദേഹം കൊണ്ട് തൊടുവതേ വിലക്കി പുറത്തു നിന്നേ മധുരം ഹൈദരാലി പാടുമ്പോള്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്തീ ദൈവങ്ങള്‍ സ്‌തുതിച്ചെത്ര നിനച്ചാലും അജിതാ ഹരേ ജയ മാധവാ…...

Yuva

ഹൈദരീയം+

ഹൈദരീയം

മതിലകം ദേഹം കൊണ്ട് തൊടുവതേ വിലക്കി പുറത്തു നിന്നേ മധുരം ഹൈദരാലി പാടുമ്പോള്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്തീ ദൈവങ്ങള്‍ സ്‌തുതിച്ചെത്ര നിനച്ചാലും അജിതാ ഹരേ ജയ മാധവാ…...

വായനശാല+

വായനശാല

വയസ്സായഗ്രാമത്തിന് ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലെക്‌സ് എന്ന രോഗം വന്നപ്പോളാണ് ചായക്കടക്കും തയ്യൽക്കടക്കുമൊപ്പം വായനശാലയും മരിച്ചു പോയത്

Sports+

Sports

The only place where parents are wrong is when they say Children don’t need to play But they don’t...

Drawings/Paintings/Crafts

Poem

Story

Subscribe to our newsletter

jwalanam-mal-logo

About us | FAQ | Terms of use | Contact us

Copyright 2019. All Rights Reserved.

Forgot your details?

Create Account